Wojciech Dudek

Adwokat

Kancelaria Adwokacka Wojciech Dudek

location

Lublin

company

O Mnie

Adwokat Wojciech Dudek jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie. Zespół kancelarii skupia się na szerzeniu pomocy prawnej osobom fizycznym i przedsiębiorcom, szczególnie podczas procesów przed sądami powszechnymi czy reprezentacją oskarżonych lub pokrzywdzonych przed organami ścigania. Dodatkowe zainteresowania adw. Wojciecha Dudka oscylują wokół zagadnień z zakresu prawa bankowego, w tym w szczególności w zakresie ochrony praw konsumentów w sporach dotyczącym umów kredytowych (w tym tych dotyczących kredytów ,,frankowych'' czy ,,Euro''). Stąd też Kancelaria ma przyjemność reprezentowania dużej ilości kredytobiorców w postępowaniach o ochronę ich praw. Adw. Wojciech Dudek jest wieloletnim organizatorem ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ,,Sprzeciw!'', który obejmowany był patronatem m.in. przez Ministra Sprawiedliwości.

Specjalizacje

  Prawo gospodarcze
  Prawo Karne
  Prawo ochrony konsumentów
  Prawo bankowe i papierów wartościowych
  Prawo Cywilne
  Prawo karne handlowe

Doświadczenie

Obok współpracy z licznymi kancelariami adwokackimi i radców prawnych zdobywał doświadczenie w takich instytucjach jak Najwyższa Izba Kontroli czy Komisja Nadzoru Finansowego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na terenie całej Polski, w tym dla wyższej kadry menadżerskiej i prawniczej w ramach prestiżowych kierunków studiów MBA oraz LLM w zakresie prawa Gospodarczego i Handlowego.

Opinie (0)

Moje Artykuły

 • Wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego lub euro

  Czy kredytobiorcy ,,frankowi'' mogą liczyć na to, że otrzymają w Sądzie wstrzymanie płatności rat? Zgodnie z art. 730 ¹ § 1 KPC udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie zaś z art. 730 ¹ § 3 KPC przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Niestety kredytobiorcy nie mogą jednak podjąć samodzielnej decyzji o zaprzestaniu spłat, gdyż takie zachowanie – zgodnie z postanowieniami umowy, spowodować może wypowiedzenie umowy przez Bank, wpisanie ich do właściwych rejestrów dłużników, nadto rozpoczęcie czynności windykacyjnych, które po za wymiarem finansowym z pewnością mogą narazić moich Mocodawców na konieczność konfrontacji z przedstawicielami Banku, a także przetwarzania ich danych osobowych np. przez odpowiednie firmy windykacyjne. Jak wskazano wyżej - interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przepis ten powinien być wykładany w sposób zapewniający maksymalne zastosowanie regulacji płynących z prawa europejskiego w tym Dyrektywy 93/13, której implementacją są polskie przepisy art. 385(1) i następne kc. Rozważane regulacje zmierzają do zaniechania stosowania przez przedsiębiorców niedozwolonych postanowień umownych, w tym do zapewnienia pełnej restytucji świadczeń spełnionych na podstawie takich warunków (por wyrok TSUE w sprawie C-154/15). W wyroku C-407/18 TSUE wskazał, że niezgodne z przepisami powołanej dyrektywy są regulacje krajowe, które uniemożliwiają sądowi zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu zbadania podniesionych przez konsumenta zarzutów abuzywności umowy. Skoro zgodnie z powołanym orzeczeniem dopuszczalne jest zabezpieczenie roszczenia konsumenta poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego zmierzającego do wykonania potencjalnie abuzywnych postanowień umowy, to tym bardziej dopuszczalne jest czasowe wstrzymanie wykonywania umowy tego rodzaju. Podsumowując kredytobiorcy jak najbardziej mogą liczyć się z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o wstrzymanie płatności rat. Najczęściej będzie to możliwe w ramach złożonego powództwa o ustalenie nieważności umowy ,,frankowe'' czy w ,,Euro'' . Z doświadczenia kancelarii wynika, że prawidłowo wypełniony wniosek może zostać rozpatrzony nawet i w dwa tygodnie od chwili złożenia sprawy do Sądu. Nic nie stoi aby tego typu wniosek został złożony w trakcie trwania sprawy. Zachęca także poziom opłaty sądowej, która wynosi 100 zł. Wojciech Dudek A d w o k a t

  Czytaj dalej  

Dzwoni Adwokat wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej aplikacji internetowej, wyrażasz zgodę na naszą polityką prywatności i polityke plików coookies